40 – സയ്യിദ്‌ അബുല്‍ ഹസന്‍ അലി നദ്‌വി
39 – സയ്യിദ്‌ ഹകീം അബ്ദുല്‍ ഹയ്യ്‌
38 – സയ്യിദ്‌ ഫഖ്‌റുദ്ദീന്‍
37 – സയ്യിദ്‌ അബ്ദുല്‍ അലി
36 – സയ്യിദ്‌ അലി മുഹമ്മദ്‌
35 – സയ്യിദ്‌ അക്ബര്‍ ശാഹ്‌
34 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മെദ്‌ ശാഹ്‌
33 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മെദ്‌ തഖി
32 – സയ്യിദ്‌ അബ്ദുര്‍ റഹീം
31 – സയ്യിദ്‌ ഹിദായത്തുള്ളാഹ്‌
30 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മെദ്‌ ഇസ്‌ഹാഖ്‌
29 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദ്‌ മുസ്സം
28 – സയ്യിദ്‌ ഖാദീ അഹ്‌മദ്‌
27 – സയ്യിദ്‌ ഖാദീ മഹ്‌മൂദ്‌
26 – സയ്യിദ്‌ ഖാദീ അലാഉദ്ദീന്‍
25 – സയ്യിദ്‌ അമീര്‍ ഖുത്ത്ബുദ്ദീന്‍ മുഹമ്മദ്‌ സാനി
24 – സയ്യിദ്‌ സദ്‌റുദ്ദീന്‍
23 – സയ്യിദ്‌ സൈനുദ്ദീന്‍
22 – സയ്യിദ്‌ അഹ്‌മദ്‌
21 – സയ്യിദ്‌ അലി
20 – സയ്യിദ്‌ ഖിയാമുദ്ദീന്‍
19 – സയ്യിദ്‌ സദ്‌റുദ്ദീന്‍
18 – സയ്യിദ്‌ ഖാദീ റുഖ്നുദ്ദീന്‍
17 – സയ്യിദ്‌ അമീര്‍ നിസാമുദ്ദീന്‍
16 – സയ്യിദ്‌ ശൈഖുല്‍ ഇസ്‌ലാം അമീറുല്‍ കബീര്‍ ഖുത്ത്ബുദ്ദീന്‍ മുഹമ്മദ്‌ മദനി ഹസനി
15 – സയ്യിദ്‌ റഷീദുദ്ദീന്‍ അഹ്‌മദ്‌
14 – സയ്യിദ്‌ യൂസുഫ്‌
13 – സയ്യിദ്‌ ഈസാ
12 – സയ്യിദ്‌ ഹസന്‍
11 – സയ്യിദ്‌ അബുല്‍ ഹസന്‍ അലി
10 – സയ്യിദ്‌ അബുജഅ്‌ഫര്‍ മുഹമ്മദ്‌
9 – സയ്യിദ്‌ ഖാസിം
8 – സയ്യിദ്‌ അബൂമുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുള്ളാഹ്‌
7 – സയ്യിദ്‌ ഹസനുല്‍ അഅ്‌വാര്‍ അല്ജവാദ്‌ നഖീബുല്‍ ഖൂഫ:
6 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദ്‌ സാനി
5 – സയ്യിദ്‌ അബൂമുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുല്ലാഹ്‌ അശ്തര്‍
4 – സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദ്‌ സാഹിബുന്നഫ്സില്‍ സകിയ്യ:
3 – സയ്യിദ്‌ അബ്ദുല്ലാഹ്‌ അല്‍ മഹ്ദ്‌
2 – സയ്യീദ്‌ ഹസന്‍ മുസന്നാ
1 – സയ്യിദുനാ ഹസന്‍ മുജ്തബാ(റ) ഇബ്നു
– സയ്യിദുനാ അമീറുല്‍ മുഅ്‌മിനീന്‍ അലിയ്യിബ്നു അബീ താലിബ്‌
കര്‍റമല്ലാഹു വജ്‌ഹഹൂ
– സയ്യിദത്തുനാ ഫാത്തിമത്തുസ്സഹ്‌റാ (റ)
– സയ്യിദുനാ വനബിയ്യുനാ മുഹമ്മദ്‌ മുസ്തഫാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹീ വ അസ്‌ഹാബിഹീ വസല്ലം